رستوران آبنوس
آدرس: مشهد، خیابان راهنمایی 18
تلفن تماس: ٣٨٤٤٣٧١٥ -