باشگاه بیلیارد 147
آدرس: مشهد، میدان مادر، ساختمان سینما سیمرغ، بیلیارد 147
تلفن تماس: ٣٦٢٠٤٢٨٩ - ٠٩٣٦٠٨٣٦٦٨٦