فروشگاه روز
آدرس: مشهد، حاشیه خیابان جنت_مقابل پاساژ رکنی
تلفن تماس: ٣٢٢٢٤٧٠٦ - ٠٩٠١٠٢٢١٤٥٩