فیداس شوز
آدرس: مشهد، چهارراه مخابرات، مجتمع اکسیر، طبقه همکف
تلفن تماس: ٠٩٣٠٥٦٦٠٦٥٠ -