آقای خاص
آدرس: مشهد، بلوار سجاد برج افرا طبقه1+ واحد110
تلفن تماس: ٣٧٦٦٢٣٣٥ - ٠٩١٥٣٠١٥٤١٠