361درجه
آدرس: مشهد، بلوار سجاد_بین چهارراه بزرگمهر و سجاد 12
تلفن تماس: ٣٧٦٦٠٧١٧ - ٠٩١٥١١٠٩٥٧١