سرزمین هنر
آدرس: مشهد، بلوار هاشمیه نبش هاشمیه6 برج آبان طبقه همکف واحد 206
تلفن تماس: ٣٨٦٩٨٨٣٣ - ٠٩١٥٦٠٠٠٣٩٢