پسران گل محمد
آدرس: طرقبه، جاده طرقبه_دوربرگردان بعدازپمب بنزین_جاده پایین
تلفن تماس: ٣٤٢٢٦٢٦٦ - ٠٩١٥٢٥٠٠٠٩٦