پارس
آدرس: مشهد، احمدآباد مقابل سه راه راهنمایی
تلفن تماس: ٣٨٤٢٨٣٥٠ - ٠٩١٥١١٥١٥١٥