خطیب زاده
آدرس: مشهد، بلوار هاشمیه نبش هاشمیه6
تلفن تماس: ٣٨٧٠٦٧١٠ -