زعفران حضرتی
آدرس: مشهد، ویلاژتوریست، طبقه همکف، واحد 109
تلفن تماس: ٣٥٥٩٥١١٠ - ٠٩٣٧٦٧٦٥٩٢٧