رستوران گیلک
آدرس: کیش، مجتمع بیست،حاشیه میدان سنایی
تلفن تماس: ٠٩٣٧٤٧٦٩٧٢٨ - ٠٩٣٤٧٦٩٩٧٢٨