باشگاه رادمان
آدرس: مشهد، صدف 6
تلفن تماس: ٠٩١٥٦٩٦٥٩٥٣ - ٠٩١٥٦٩٦٥٩٥٣