رستوران شب های عنبران
آدرس: طرقبه، انتهای خیابان عنبران، سمت راست حاشیه جاده، پلاک 15
تلفن تماس: ٣٤٢٥٣٤٢٥ - ٠٩١٥٢٠٠٢٠٧٠