آرایشی باران
آدرس: مشهد، نبش دانش آموز21، پلاک 11
تلفن تماس: ٣٦٠١٦٩٥٩ -